Ways to Get Involved:

You Can: Book a Workshop

You Can: Be part of a Production* 

You Can: Write for Papertrail

 

Workshops & Residencies:

The company creates bespoke workshops for a wide-range of settings. We have extensive experience of working within colleges, community centres and prisons. Every workshop is tailor made for each group but will include key aspects of the Papertrail Process such as, ‘life-mapping’; exploring place and story, and drawing on a range of texts: historical, personal, mythical and political, as starting points for the creation of performance. 

For more information or to book a workshop get in touch via our contact page.

Be part of a Papertrail Production*

We are currently casting for Project Hush and are seeking to work with talented creatives based in North Wales. We are particularly keen to involve a group of local artists in the development of this production. For further details of this opportunity please get in touch with our Community Engagement Associate: Sophie McKeand [email protected]

Write for Papertrail

So far we’ve worked with Grahame Davies (Winner of the Welsh Book of the Year Award) and Anna Maria Murphy (Kneehigh) and we are currently developing Project Hush with Philip Gross (TS Eliot Prize winner). We are always on the lookout for writers who have a desire to dig out something fresh and unheard about a particular place. If you, like us, are interested in creating stories for non-conventional theatre spaces then get in touch, we’d like to meet you. 

 

Cymerwch Ran:

Ffyrdd y gallwch gymryd rhan:

Gallwch: Gadw lle ar weithdy

Gallwch: Gymryd rhan mewn cynhrychiad

Gallwch: Ysgrifennu i Lwybr Papur

 

Gweithdai a Chyfnodau Preswyl:

Mae’r cwmni’n trefnu gweithdai unigryw ar gyfer amrywiaeth eang o leoliadau. Mae gennym brofiad helaeth o weithio mewn colegau, canolfannau cymunedol a charchardai. Mae pob gweithdy wedi’i deilwra i bob grŵp ond bydd yn cynnwys agweddau ar y Broses Llwybr Papur megis, ‘mapio bywyd’; archwilio lleoedd a straeon, a chyfeirio at amrywiaeth o destunau: hanesyddol, personol, chwedlonol a gwleidyddol, fel mannau cychwyn er mwyn creu perfformiad.

I gael mwy o wybodaeth neu i gadw lle ar weithdy, cysylltwch â ni drwy ein tudalen gyswllt.

Byddwch yn rhan o Gynhyrchiad Llwybr Papur
Rydym yn chwilio am bobl dalentog, frwdfrydig drwy’r amser i fod yn rhan o’r hyn rydym yn ei wneud, yn enwedig yn yr ardal lle’r ydym yn cynhyrchu sioe. Cadwch lygad am fwy o fanylion am sut gallwch gymryd rhan yn ein cynhyrchiad nesaf.

Ysgrifennu i Lwybr Papur
Hyd yn hyn rydym wedi gweithio gyda Grahame Davies (enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru) ac Anna Maria Murphy (Kneehigh) ac ar hyn o bryd rydym yn datblygu Project Hush gyda Philip Gross (enillydd Gwobr TS Eliot). Rydym yn chwilio am awduron o hyd sydd â’r awydd i dwrio am rywbeth ffres a heb ei glywed am le penodol. Os ydych chi, fel ni, â diddordeb mewn creu straeon ar gyfer mannau theatr anghonfensiynol, yna cysylltwch â ni, hoffem gwrdd â chi.